Algemene Voorwaarden

Deze website is eigendom van BVBA BIASSONO

Maatschappelijke zetel:

BVBA BIASSONO
SINT-MICHIELSSTRAAT 9
8800 ROESELARE
België

Telefoon Webshop : +32 51252577
Bereikbaarheid: Vanaf maandag tot zaterdag van 9u30 tot 18u, dinsdag 13u30 uur tot 18u.
E-mailadres: scapa.roeselare@skynet.be
Ondernemingsnummer: BE 0865 468 048
bankrekeningnummer : BE86 1430 6096 9150


​De Algemene Voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op SCAPA ROESELARE WEBSHOP  en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van SCAPA ROESELARE is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de online aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

 

Aankoop en Betaling

De overeenkomst tussen SCAPA ROESELARE en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door SCAPA ROESELARE gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan, onder voorbehoud van het recht van de verkoop af te zien zoals hoger bepaald. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. SCAPA ROESELARE behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders. SCAPA ROESELARE bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht. Betaling van producten gekocht bij SCAPA ROESELARE geschiedt uitsluitend vooraf via de andere voorgestelde betaalmiddelen. De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. In geval van niet tijdige betaling is SCAPA ROESELARE bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen. De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website. 

 

Levering en Levertijden

De door SCAPA ROESELARE opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. SCAPA ROESELARE levert in volgende landen: België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg. Levering gebeurt uitsluitend via BPost tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. Contactgegevens van BPost kan u vinden op volgende website: www.bpost.be.

 

Productinformatie

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. SCAPA ROESELARE is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens. Enkel producten die we effectief in stock hebben worden op de website getoond. SCAPA ROESELARE doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal SCAPA ROESLEARE u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen. De producten aangeboden door SCAPA ROESELARE  voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht. Het is mogelijk dat SCAPA ROESELARE op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. SCAPA ROESELARE is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

 

Bedenktijd (zichttermijn) en Retourneren

Voor alle producten online aangekocht bij SCAPA ROESELARE heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 6 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen het gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of via mail kenbaar te maken. Hiervoor kunt u gebruik maken van het modelformulier. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. Meer informatie over het annuleren of retourneren van uw bestelling vindt u in de rubriek retours op onze website. De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender. SCAPA ROESELARE  betaalt u het complete aankoopbedrag binnen 14 dagen die volgen op de herroeping terug. Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd. De Koper moet het terugzendingsbewijs laten valideren door de Post en bijhouden. Niet gefrankeerde zendingen of rembourszendingen worden geweigerd. Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres: SCAP ROESELARE, SINT-MICHIELSSTRAAT 9, 8800 ROESELARE

 

Gebreken

U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden: - Werden de juiste goederen geleverd? - Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik? De klant verbindt er zich toe om de verkochte goederen bij de levering in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk 48 uren na de levering schriftelijk of via mail aan SCAPA ROESELARE te worden gemeld. Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de klant nog niet in gebruik werden genomen. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op. De klant dient elk verborgen gebrek binnen een termijn van 2 maanden na de vaststelling ervan schriftelijk aan SCAPA ROESELARE mee te delen. Bij gebrek aan dergelijke mededeling, verliest de klant zijn recht om een vordering wegens verborgen gebrek in te stellen. De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van SCAPA ROESELARE.

 

Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop SCAPA ROESELARE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SCAPA ROESELARE niet in staat is haar verplichtingen na te komen. SCAPA ROESELARE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SCAPA ROESELARE haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van SCAPA ROESELARE opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door SCAPA ROESELARE niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Prijzen

Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW. De verzendingskosten worden apart vermeld, voordat u definitief afrekent. Indien de prijsweergave fout is ten gevolge van een technische fout, is er tussen partijen geen overeenkomst tot stand gekomen; de klant kan hier geen rechten aan ontlenen. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan SCAPA ROESELARE of rechthoudende derden. 

 

Vragen en klachten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling. SCAPA ROESELARE behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen. Klachten en/of vragen kunnen ingediend worden door een mail te sturen naar scapa.roeselare@skynet.be 

 

Geschillen 

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van SCAPA ROESELARE of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Kortrijk, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. SCAPA ROESELARE levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal SCAPA ROESELARE de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. SCAPA ROESELARE kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

SCAPA ROESELARE geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. SCAPA ROESELARE kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. SCAPA ROESELARE verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.